کلیه متقاضیانی که برای ایشان پیامکی مبنی بر ناقص بودن مدارک ارسال شده است می توانند از طریق این صفحه مدارک خود را مجدد ارسال نمایند.

متقاضیان کد فراگیر شرکتی نیز می بایست مدارک شرکت را از طریق همین صفحه ارسال نمایند.