کلیه متقاضیان حقیقی و حقوقی که پیغام نقصان یا عدم تایید مدارک دریافت نموده اند می بایست از طریق این صفحه مدارک درخواستی سامانه را مجدد ارسال نمایند.

در وارد نمودن شماره رهگیری در فرم ذیل دقت نمایید زیرا در صورت ورود اشتباه شماره رهگیری – مدارک ارسالی در پرونده شما ترتیب اثر داده نخواهد شد.

فایل های تصویری کوچک و ناخوانا یا تصاویری که در شرایط روشنایی نامناسب عکس برداری شده است (بر روی تصویر نور افتاده است یا تصویر تاریک است) غیر قابل قبول می باشد لذا پیش از ارسال مجدد مدارک ناقص از وضوح و کیفیت مناسب فایل ارسالی اطمینان حاصل نمایید.