کلیه متقاضیانی که برای آن ها پیامک مبنی بر ناقص بودن مدارک ارسال شده است می توانند از طریق این صفحه مدارک خود را به صورت کامل مجدد ارسال نمایند.

متقاضیان کد فراگیر شرکتی نیز می بایست مدارک شرکت را از طریق همین صفحه ارسال نمایند.

 

ارسال مجدد مدارک

  • لطفا هنگام وارد نمودن شماره موبایل توجه نمایید که صفحه کلید دستگاهی که با آن ثبت نام می کنید بر روی انگلیسی EN تنظیم شده باشد در غیراینصورت پیامک های سامانه به دستتان نخواهد رسید
  • فایل ها را به اینجا بکشید
    لطفا توجه نمایید تنها ارسال صفحه اصلی پاسپورت که مشخصات تبعه خارجی می باشد کافی است (می بایست صفحه چپ و راست همزمان اسکن شود) و ارسال دیگر صفحات الزامی ندارد